فلنج کربن

انواع فلنج های کربن اسنیل در کلاس و اندازه های مختلف