مبدل فشار

مبدل فشار یا پی تو آی جهت تبدیل فشار به جریان طراحی شده است.