فلنج گلودار چیست

فلنج گلودار جوشی به وسیله جوشکاری به سایر تجهیزات مانند لوله ها و اتصالات ها نصب می گردد.