روغن گلیسیرین مانومتر

روغن گلیسیرین مانومتر جهت جلوگیری از لرزش عقربه گیج در سیستم های که لرزش در تجهیزات و پمپ ها وجود دارد مورد استفاده قرار میگیرد.