مانومتر تی جی

مانومتر تی جی در فشار های 1- الی 400 بار تولید می گردد.