گیج TG

گیج TG  در فشار های 1- الی 400 بار تولید می گردد.