سوپاپ اطمینان ۱۰ بار

سوپاپ اطمینان ۱۰ بار مناسب خطوطی با فشار نامی ۱۰ بار است که می توان ست پرشر سوپاپ اطمینان را ۰ تا ۱۰ بار تنظیم کرد.