سوپاپ اطمینان دیگ بخار

سوپاپ اطمینان دیگ بخار جهت جلوگیری از آسیب ناشی از فشار بیش از حد در دیگ بخار طراحی شده است.