نمایش یک نتیجه

برق اضطراری در دو نوع ذخیزه انرژی و تولید انرژی قابل ارائه می باشد.

برق اضطراری در نوع ذخیره انرژی مانند باتری و یو پی اس UPS می باشد.

برق اضطراری در نوع تولید انرژی مانند ژنراتور و موتور برق می باشد.