نمایش یک نتیجه

کمپرسور تبرید

کمپرسور تبرید در واقع قلب یک سیستم تبرید می باشد زیرا عمل آنها مکش گاز مبرد از اواپراتور ومتراکم کردن و رانش به طرف کندانسور می باشد.

وظیفه کمپرسور در سیستم تبرید تراکمی این است که با ایجاد اختلاف فشار لازم، جریان مبرد را از یک قسمت سیستم به قسمت دیگر برقرار سازد در اثر وجود همین اختلاف فشار بین سمت فشار قوی و سمت فشار ضعیف است که مایع مبرد از میان شیر انبساط به اواپراتور رانده می شود.

انواع کمپرسور تبرید یا کمپرسور برودتی

  • متقارن (سیلندر پیستونی)
  • اسکرال
  • دوار (با تیغه ثابت – با تیغه گردان پیچی یا حلزونی)
  • گریز از مرکز (سانتریفوژ)

انواع کمپرسور های تهویه مطبوع برحسب ساختمان و طرز کار

  • تک سیلندر
  • چند سیلندر

انواع کمپرسور های تهویه مطبوع برحسب روش تراکم

دوار

عملکرد کمپرسور دوار مشابه با کمپرسور پیستونی است؛ به این ترتیب که با متراکم ساختن گاز مبرد اختلاف فشار لازم برای به گردش درآوردن مبرد در سیستم را فراهم می کند . البته نحوه تراکم گاز در کمپرسور دوار، اندکی متفاوت است. در این کمپرسور عمل تراکم در اثر حرکت دورانی روتور نسبت به اتاقک تراکم یا سیلندر انجام می گیرد.

گریز از مرکز

کمپرسور های گریز از مرکز ذاتاً ماشینهای پر دور هستند و بهترین گرداننده آنها توربین بخار است. از آنجا که آنها را برای دورهای همسنگ دور بالای توربین طراحی می کنند، می توان آنها را مستقیماً کوپله کرد. جایی که بخار پرفشار باشد، توبین به منزله شیرفشار شکن عمل می کن و بخار کم فشار خروجی از توربین می تواند برای گرمایش یا مقاصد دیگر به کار رود.