نمایش یک نتیجه

ژنراتور الکتریکی که با مولد حرکتی موتور دیزل یا بنرینی کوپل شده و تولید نیروی برق را انجام می دهد. 

انواع ژنراتور ها

  • ژنراتور های بنرینی
  • ژنراتورهای دیزلی 
  • ژنراتورهای گازی
  • ژنراتورهای سایلنت
  • موتور برق