تجهیزات گلخانه

گلخانه‌ها در اشکال و اندازه‌های مختلف، مناسب برای مناطق مختلف آب و هوایی غالب در جهان در دسترس هستند. هر منطقه نیازمند انواع سازه گلخانه برای ارائه شرایط مطلوب آب و هوایی برای رشد گیاهان است. نوع عایق حرارتی و شکل ظاهری گلخانه، برخی از معیارهای توسعه گلخانه است. هر کدام از سازه‌ها می‌توانند با توجه به شرایط اقلیمی محیط انتخاب شوند و در نهایت با استفاده از اتوماسیون گلخانه شرایط خوبی را برای رشد گیاهان مختلف به وجود آورند.

انواع تجهیزات گلخانه

هیچ محصولی یافت نشد.