روانکارها

روانکارها به موادی گفته می شودکه به منظور کاهش اصطکاک بین دو سطح در بین آنها قرار می گیرد که معمولا ماده ای جامد، نیمه جامد، مایع و گاز  می باشند که و مهمترین مثال آن روغن های روانکار می باشد.

یک روانکار از مخلوط کردن روغن پایه و افزودنی های مختلف به دست می آید.

تقسیم بندی

  • از نظر حالت به چهار دسته
  • روان کننده های گازی
  • مایع
  • گریس ها و جامد تقسیم می شوند.

گازی

روانکارهای گازی مثل هوا،هلیوم،بخار مایعات ودر دماهای خیلی بالا یا پایین،سرعت بسیارزیاد و یادر مواردی که پرتوهای هسته ای درمحیط وجود دارد،استفاده می شود.

علاوه براین ،سبکتراز مایعات هستند ومی تواند وزن آن هارا نادیده گرفت و این موضوع باعث میشود درسرعت های خیلی بالا،هم چنان جریان گاها آرام ویکنواخت باقی بماند.به همین جهت کارکرد   باسرعت بالا خیلی زیاد بهتراز  مایع است
روانکارهای گازی اصطکاک درونی کمی دارند.

مایع

روغن ها مهم ترین روانکاری های مایع هستند،که خود به دو دسته بزرگ روغن های معدنی و روغن های سنتزی تقسیم بندی می شود.این نوع روانکارها رایج ترین و پرمصرف ترین نوع روانکارها هستند.هردودسته از مشتقات نفت خام به حساب می آیند،بااین تفاوت که روغن های معدنی ازانجام یک سری ازعملیات تفکیک برروی نفت خام حداکثر یک واکنش شیمیایی کنترل شده به دست می آیند.

گریس ها

جزو معرف ترین روانکارها هستند که نه مایع نه مایع و نه جامدند.ازیک روغن پایه معدنی یا سنتزی ویک پرکننده یایک سفت کننده به دست می آید.درمواردی که انجام روانکاری باروانکارها مایع مشکل است،روانکاری مجدد محل مورد نظر محدودیت دارد یااینکه یکبار روانکاری برای مدت زمان طولانی کفایت می کند.

هیچ محصولی یافت نشد.