نمایش یک نتیجه

اتصالات فولادی
اهمییت سازه های فولادی از اتصال چندین سازه به هم ایجاد میشودو عضو ها را به هم متصل نگه داری میکند و نیرو را بین اعضا تقسیم بندی می کند ودر واقع مهمترین بخش آن به حساب می اید.

این سازه ها بر اساس معیار هایی نظیر ابزار آلات اتصال (پرچ و پیچ و جوش) والمان های سازنده و (ورقی و نبشی)و عضو های متصل شونده (ترکیب های تیر و ستون) می باشند.

اتصالات فولادی
این سازه ها باغث تقسیم بندی نیرو در یک سازه ی متصل میشود که جلوگیری می کگند از فروپاشی این اتصالات و این رویکرد بسیار مهمی در ایمنی عضو ها می باشدبه این دلیل طراحی وانتخاب درست و صحیح باعث ایمنی زیاد وجلوگیری از هزینه اضافی در سازه می شود.
موارد استفاده ی ان زمانی ملزوم میشود که نیاز به باربری با ظرفیت بالا باشدو اتصالات به طور مستحکم در کنار یکدیگر قرار بگیرند.
اتصالات فلنجی
در اتصالات فلنجی یک ستون که به بال جان قرار دارد با پیچ یا جوش متصل شده و در صورت تکانه ی زاویه ایی تیر (بال)نیرو را به اتصالات منتقل می کند.
انواع فلنج:
گلو دار:نوعی از فلنج مخروطی که یک سر آن شکل و متصل به خود می باشد( weld neck flange)
کور ساکت مولد
اسلیپون
رینگ جوینت