نمایش یک نتیجه

کمپرسور یا مولد تولید نیروی باد یا تولید هوای فشرده بصورت یک پمپ تولید باد و یک مخزن ذخیره هوای فشرده تشکیل می شود.

انواع کمپرسور